Make your own free website on Tripod.com

Dışlık Köyü

DIŞLIK KÖYÜ TARİHÇESI

 

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Dışlık Köyü, yerleşim bölgesi olarak tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Bölgede bulunan yerleşim kalıntılarına ve zamanla topraktan çıkan eski eserlere baktığımızda dört farklı yerleşim izlerine rastlanır.

 

Birinci Yerleşim :

 

Selçuklular Anadoluya gelmeden önce köyümüz sınırları içinde bulunan şimdiki ismiyle Gamızlı Göze denilen mevkiide ilk yerleşim bölgesi olduğu ; toprak üstü kalıntılarından anlaşılmaktadır.Tohumcu bu yerleşim bölgesi 9.yy raslamaktadır.Selçukluklar Anadoluya gelince Türklerin Anadoluya bir yayılma hareketi başlar.Burada yaşayan yerli halk yerlerinden ayrılmak zorunda bırakılır.Buranın halkı daha batıya göç eder.

 

Ikinci Yerleşim :

 

Selçuklu devletinin son yıllarında Baba İlyas,Baba İshak ayanlanmaları 1240 yıllarında Selçuklular tarafindan kanlı bir şekilde bastırılınca ayaklanmaya katılanlardan sağ kalanlar canlarını kurtarmak için dağ kovuklarına ve mağaralara sığınırlar işte bunlardan on-onbeş aile gelerek şimdiki küçük dışlık denilen etrafı kapalı derin,kuytu,tek bir çıkı yeri olan ve içinde su bulunan mevkiiye yerleşirler.Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla oluşan beylikler arasında çıkan savaşlar sonucu burada yaşayanlar yurtlarını bırakmak zorunda kalırlar.Tarih tahminen 1300-1350 arası.

 

Üçücü Yerleşim :

 

Osmanli Devleti kurulduktan sonra şimdiki Dıslık köyünün bulunduğu mevkii, nüfusu kalabalık yeni bir yerleşim bögesi olur.Şu anda köyümüzün mera olarak kullandığını anlarlar eski zamanlarda sınırları belli tarım alanları olarak kullanılmıştır ve zamana ait mezarlıkları vardır.Bazı kessellerin oluşturduğu oyuklardan tandır, küp, ve ev temelleri ortaya çıkmaktadır.Buranın halkı Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında Çaldıran savaşına çıkmadan önce Anadoluda yaşayan 40,000 alevinin katledilmesi sonucu sağ kalanlar da yurtlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır.

 

Dördüncü Yerleşim :

 

Osmanli padişahı III.Ahmet’in kızı Atika’nın(1712-1737) çok genç yaşta ölümü nedeniyle adına bir vakıf kurulmuştur.Kangal ve Divriği’nin sınırları içinde bulunan bazı topraklar bu vakıfa bağışlanmıştır.Bu vakıf içinde bulunan Kangal’ın vakıf topraklarına Osidi, Divrigi’nin topraklarına Asudu ismi verilmiştir. Dışlık köyü toprakları Osidi toprakları içinde bir yerleşim bölgesidir.Dışlık köyü sakinleri tarıma elverişli bu vakıf topraklarını kiraladıklarını bugün elimizde bulunan belgelerden öğrenmekteyiz. Daha sonra bu topraklar Cumhuriyet döneminde kimin elinde ise o şahıs adına teşkil edilerek tapu verilmiştir.

 

Sosyal, Ekonomik ve Sanat Bakımından Köyümüz :

 

Köyümüzün 1750 tarihinde kuruluşundan bugüne kadarki zamanda gerek coğrafi yapısı bakımından gerekse köyümüzde yetişen ozanlar,alimler,zanaatkarlar bakımından kendi bölgesi içinde kültür ve sanat merkezi olmuştur.

 

Zanaata, iki marangoz atölyesi, iki sıcak demirci atölyesi, iki nalbantcı, iki sal dokuma tezgahı, iki ayakkabıcı, iki su değirmeni, Şifada ozamanda geçerli olan muska yazmaları hocaları, kırıkcı ve çıkıkcılar, yel ocağı romatizma, yılancık ocağı kör çıban, al ocağı (lohusa kadınlar için), felc ocağı, nazar gibi faaliyetleri dolayısıyla her taraftan akın akın köyümüze gelirlerdi kimi zanaatkarlara bir aletini onartırdı kimi hastasına şifa arardı.

 

Günümüzde ise yüze yakın yüksek tahsilli doktor, mühendis, mimar, hakim, avukat ... ve yüze yakın üniversitede öğrenim gören genç vardır.

 

Derleyen : Nizam BOZKURT